Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme (KVKK)

www.evimpratik.net adresinde faaliyet gösteren EvimPratik internet sitesi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EvimPratik tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) EVİMPRATİK Tarafından Toplanan Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

EvimPratik tarafından, Üyelerin adı soyadı, email adresi, üyelik şifresi, platform içi etkileşimler (kaydedilen (favori) tarif ve menülerin listesi), Facebook connect yapılmış ise FB ID ve authkey gibi kategorilerde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel verileri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi EvimPratik‘e açıklamanıza konu olan bu Uygulama kapsamında sunulan hizmet, ürün ve avantajların gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanmanıza ilişkin olarak EvimPratik’in tabi olduğu yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi başta olmak üzere;

 • EvimPratik ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, EvimPratik tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi,
 • EvimPratik tarafından sunulan ürünlerin, hizmetlerin ve sağlanan avantajların uygulamayı indirenlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek uygulamayı indirenlere önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; EvimPratik tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,
 • EvimPratik tarafından sunulan ürünler, hizmetler ve avantajlardan uygulamayı indirenleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların EvimPratik iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; EvimPratik tarafından yürütülen müşteri memnuniyeti operasyonları,
 • EvimPratik‘nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; EvimPratik tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), EvimPratik ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,
 • Websitesi kapsamına alınan yeni hizmet, ürün ve avantaj tanıtımı, istatistik çalışmaları,
 • Pazarlama ve tanıtım iletişimlerini kullanıcı davranışlarına göre geliştirme/iyileştirme

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

EvimPratik‘nin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

-Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

-İdari ve resmi makamlara,

-Kanunen yetkili kamu kurumları ve EvimPratik‘nin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurtdışı iştirakleri ile destek hizmeti alınan yurt içi-yurt dışı üçüncü kişiler, bağımsız denetim şirketleri ile aktarıma izin verilen kuruluşlar başta olmak üzere; özel hukuk kişilerine,

-Ürün/hizmet karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalara, finans kurumlarına, sağlayıcılara veya firmalara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz EvimPratik tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunulan hizmet, ürün ve avantajları sağlamak, geliştirmek ve bunlarla ilgili ticari faaliyetleri yürütmek, pazarlama ve tanıtım iletişimlerini kullanıcı davranışlarına göre geliştirme/iyileştirme amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen EvimPratik‘e iletmeniz durumunda EvimPratik talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, EvimPratik tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle EvimPratik’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak EvimPratik’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede EvimPratik 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.